fbpx

Všeobecné obchodní podmínky
programu Young dentist

(dále jen „Podmínky“)
(Stav k 30. 4. 2022)

Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

MDDr., Bc. Tomáš Machač, se sídlem Brno, Rybářská 1006/5a, 603 00 IČ: 75824566, e-mail info@youngdentist.cz, (dále jen „Provozovatel“), zaštiťuje databázi digitálního obsahu – program Young Dentist, (dále jen „Program“), jehož prostřednictvím mohou účastníci Programu jako poskytovatelé Slevového programu, (dále jen „Poskytovatelé“) prezentovat informace, slevy, školení a výhodné podmínky ostatním účastníkům Programu jako uživatelům Programu, (dále jen „Uživatelé“), (Poskytovatelé a Uživatelé dále společně jen jako „Účastníci“). Program je udržován a rozvíjen Provozovatelem a jeho cílem je zajistit Uživatelům:
• odborná školení;
• odborné diskuse;
• výhodnější možnosti pro nákup materiálů, služeb a věcí movitých

1.2

Účastníci jsou povinni při každém použití Programu akceptovat a dodržovat tyto Podmínky.

Článek 2
OPRÁVNĚNÍ K ÚČASTI NA PROGRAMU

2.1.

Jako Uživatelé se mohou registrovat pouze studenti minimálně prvního (1.) ročníku studijního oboru zubní lékařství v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice, nebo vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru zubní lékařství na vysoké škole v České republice. Registrovat se mohou také absolventi shora uvedeného oboru zubní lékařství a dentální hygienistky.

2.2.

Účastník je povinen uvést při registraci do Programu pravdivé údaje a neprodleně Provozovateli hlásit případné změny údajů, které byly vyžádány při registraci. Pokud byly při registraci uvedeny chybné nebo nepravdivé údaje nebo Účastník neinformoval Provozovatele o nutnosti opravy nebo změny do dvou (2) pracovních dnů, může být Poskytovatel s okamžitou platností z Programu vyškrtnut.

2.3.

Účast na Programu je pro stávající i nově registrované Účastníky s účinností od 1.6.2019 zdarma.

2.4.

Účast na Programu vzniká Účastníkům v okamžiku registrace, tedy v okamžiku stisknutí tlačítka „odeslat registrační formulář“. Registrace je uzavřena v českém jazyce prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, popř. jinak; Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé Uživateli při použití prostředků komunikace na dálku, zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj., si hradí sám dle aktuálního sazebníku dodavatele.

2.5.

Účast na Programu trvá až do okamžiku jednostranného ukončení registrace ze strany Provozovatele formou vyškrtnutí, nebo ze strany Uživatele na základě vlastnoručně podepsaného písemného oznámení doručeného na adresu Provozovatele.

2.6.

Pokud uživatel výslovně neposkytne svůj souhlas se zpřístupněním digitálního obsahu ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od registrace, má právo odstoupit od registrace do 14 dní od provedení registrace dle bodu 2.4. těchto Podmínek.

2.7.

Registrační formulář je uložen elektronicky u Provozovatele; Uživatel má právo na vyžádání obchodních podmínek, registračního formuláře a evidence plateb (pokud byly realizovány) v elektronické podobě.

2.8.

Uživatel odesláním registračního formuláře souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu, v jakém jsou evidovány Provozovatelem, tj. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČ zaměstnavatele, datum narození, rok ukončení vzdělání, přímo jednotlivým Poskytovatelům sídlícím v České republice a členských státech EU k marketingovým účelům.

Článek 3
PROGRAM JAKO ZPROSTŘEDKOVATEL

3.1.

Provozovatel v rámci Programu vystupuje pouze jako zprostředkovatel. Přijímá nabídky Poskytovatelů a zpřístupňuje je Uživatelům, zajišťuje kontakt a zprostředkování příležitosti k uzavření smluv mezi Účastníky Programu a udržuje a provozuje Program. Provozovatel se nezavazuje zajistit, aby třetí osoba plnila.

3.2.

Program slouží ke zprostředkování a prezentaci nabídky. Provozovatel neuzavírá žádnou smlouvu s Účastníky v okamžiku, kdy nabídek využívají.

3.3.

Za obsah nabídky a za její soulad se zákonem je odpovědný pouze její Poskytovatel.

3.4.

Uzavření smlouvy probíhá mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který chce nabídky využít. Objednávka zvýhodněné nabídky směřuje přímo na příslušného Poskytovatele. Provozovatel nepřijímá žádné objednávky a není osobou zmocněnou k jakémukoliv jednání za Poskytovatele či Uživatele.

3.5.

Za obsah nabídky ručí pouze Poskytovatel. Program ani Provozovatel negarantuje ani kvalitu nabízených služeb nebo produktů ani bonitu a ochotu Uživatelů či Poskytovatelů plnit.

3.6.

Účastníci jsou povinni na vyžádání informovat Provozovatele o veškerých využitých nabídkách, a to bez zbytečného odkladu.

Článek 4
Ochrana osobních údajů

4.1.

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

4.2.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje za účelem jeho registrace a vedení jeho uživatelského účtu a své interní evidence, výkonu práv a povinností plynoucích z obchodních podmínek k dosažení cíle programu Young Dentist, plnění zákonných povinností spojených s vedením evidence a účetnictví, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČ zaměstnavatele, datum narození, rok ukončení vzdělání. (dále společně vše jen jako „osobní údaje”). Podmínka zákonnosti ve smyslu ust. Článku 6 Nařízení je v případě uvedeného zpracování osobních údajů splněna.

4.3.

Uživatel může udělit zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely, jako je zasílání obchodních sdělení a informací a může jej kdykoli odvolat prostřednictvím výše uvedeného emailu. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje  uvádět vždy správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat o změně ve svých osobních údajích.

4.5.

Veškeré údaje získané od Uživatele jsou užívány výhradně pro potřebu Provozovatel a nebudou bez jeho souhlasu poskytovány třetím osobám, s výjimkou partnerů programu Young Dentist, uvedených na www.youngdentist.cz (Poskytovatelé), k čemuž Uživatel poskytl svůj souhlas. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Faktury a další účetní doklady mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

4.6.

Provozovatel poskytuje v souladu s Nařízením Uživateli následující informace:

– Správcem osobních údajů je Provozovatel. Kontaktní údaje Provozovatele jsou uvedeny výše.
– Účely zpracování osobních údajů jsou uvedeny výše.
– Případnými příjemci osobních údajů vyjma již výše uvedených subjektů jsou toliko orgány, vůči nimž plní Provozovatel své zákonné povinnosti.
– Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
– Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účasti Uživatele na programu Young Dentist, ledaže z obecně závazných právních předpisů pro archivaci účetních dokladů vyplývá delší doba, po kterou musí být osobní údaje archivovány.
– Uživatel má právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi Provozovatele. Uživatel má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
– Poskytnutí osobních údajů Provozovateli je zákonným požadavkem a jejich neposkytnutí by mělo za následek nemožnost dostát povinnostem Provozovatele vyplývajícím z těchto obchodních podmínek, jakož i jeho dalším zákonným povinnostem.
– Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
– Provozovatel nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným než uvedeným účelem.
– Uživatel má právo žádat Provozovatele o potvrzení, zda osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.
– Opakované kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být zpoplatněny.

4.7.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Článek 5
ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Každá změna těchto Podmínek nabývá účinnosti po zveřejnění na internetových stránkách Programu.

5.2.

Pokud budou shledána jednotlivá ustanovení těchto Podmínek neúčinná, neplatná nebo nevykonatelná, nebo budou tyto Podmínky obsahovat mezery, není tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení. Místo neúčinných, neplatných a nevykonatelných ustanovení platí jako dojednaná ta ustanovení, která nejvíce odpovídají smyslu a účelu původních ustanovení a v těchto Podmínkách vyjádřenému záměru. To samé platí i ohledně mezer těchto Podmínek.

5.3.

Se stížnostmi se Uživatel může obrátit na Provozovatele. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se Uživatel může obrátit na příslušný státní orgán.